แบบทดสอบ เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 
1. คอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร
1) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรับข้อมูลและคำสั่ง แล้วนำไปประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
2) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่รับข้อมูลแล้วประมวลผลตามที่คอมพิวเตอร์ต้องการ
3) อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล แล้วแสดงผลออกมา
4) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

2. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล
1) แป้นพิมพ์ , เมาส์ , พริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์
2) แป้นพิมพ์ , เมาส์ , ก้านควบคุม ( Joy Stick ) , สแกนเนอร์
3) แป้นพิมพ์ , จอภาพ ( Monitor ) , ก้านควบคุม ( Joy Stick ) , สแกนเนอร์
4) แป้นพิมพ์ , จอภาพ ( Monitor ) , พริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์

3. ข้อใดคือความหมายของหน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processing Unit : CPU )
1) มีหน้าที่ประมวลผลเพียงอย่างเดียว
2) มีหน้าที่ประมวลผล และจำคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ ที่จะใช้กับโปรแกรมต่าง ๆ
3) มีหน้าที่ประมวลผล และค่อยตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่ปนเข้ามากับไฟล์ต่าง ๆ
4) มีหน้าที่ประมวลผล และควบคุมระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์

4. หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU นั้น ประกอบด้วยหน่วยย่อยอะไรบ้าง
1) หน่วยความจำหลัก , หน่วยคำนวณและตรรกะ , หน่วยควบคุม
2) หน่วยความจำหลัก , หน่วยความจำสำรอง , หน่วยคำนวณและตรรกะ
3) หน่วยความจำ , หน่วยควบคุม , หน่วยแสดงผล
4) หน่วยความจำ , หน่วยแสดงผล , หน่วยประมวลผล

5. จงเรียงหน่วยความจำจากน้อยไปมาก
1) Mb > Kb > Byte > Gb
2) Mb > Byte > Kb > Gb
3) Byet > Mb > Kb > Gb
4) Byte > Kb > Mb > Gb

6. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผล
1) พริ้นเตอร์ , เครื่องอ่านรหัสแท่ง
2) พริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์
3) จอภาพ , พริ้นเตอร์
4) จอภาพ , สแกนเนอร์

7. ข้อใดคือความหมายของ Software
1) โปรแกรมระบบ
2) โปรแกรมประยุกต์
3) โปรแกรมคำสั่งเครื่อง
4) ถูกทุกข้อ

8. ข้อใดคือความหมายของหน่วยแสดงผล ( Output Unit )
1) ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยคำนวณและตรรกะ มาแสดงผ่านอุปกรณ์แสดงผล
2) ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยความจำ ซึ่งผ่านการประมวลผลแล้วมาแสดงโดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล
3) ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยควบคุม นำมาแสดงผลโดยผ่านอุปกรณ์แสดงผล
4) ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยแสดงผล นำมาประมวลผลแล้วแสดงผลโดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล

9. ข้อใดคือความหมายของ Hardware
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด พร้อมทั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
4) เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง

10. การต่อสัญญาณภาพเข้าจอคอมพิวเตอร์ ต้องต่อกับพอร์ตใด
1) USB Port
2) Pararell Port
3) VGA Port
4) Serial Port

11. อุปกรณ์ข้อใดที่นิยมใช้เก็บข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป
1) Flash Drive
2) CD - ROM
3) Tape
4) VCD

12. ถ้าใส่แผ่นดิสเกตในเครื่องอ่าน CD- ROM จะเกิดปัญหาอย่างไร
1) บันทึกข้อมูลได้แต่นำไปใช้ไม่ได้
2) เครื่องหยุดการทำงาน
3) บันทึกข้อมูลไมได้
4) ใส่แผ่นไม่ได้

13. ข้อใดหมายถึงการสำเนาแฟ้มข้อมูล
1) Cut
2) Copy
3) Delete
4) Rename

14. ถ้าตองการดูรายชื่อแฟ้มข้อมูลใน Hard disk จะเริ่มต้นอย่างไร
1) ดับเบิลคลิกที่ My Computer
2) ดับเบิลคลิกที่ My Document
3) ดับเบิลคลิกที่ Recycle bin
4) ดับเบิลคลิกที่ My Programs

15. ข้อใดหมายถึงการลบแฟ้มข้อมูล
1) Cut
2) Copy
3) Delete
4) Rename

16. โครงสร้างและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ แบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็น 3 หน่วย คือ
1) หน่วยรับข้อมูล หน่วยควบคุม และหน่วยความจำ
2) หน่วยรับข้อมูล หน่วยควบคุม และหน่วยความจำสำรอง
3) หน่วยรับข้อมูล หน่วยความจำสำรอง และหน่วยแสดงผล
4) หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล

17. การใช้คำสั่งที่แถบเมนู (Menu Bar) ในการเปิดแฟ้มข้อมูลเก่ามาใช้ ตรงกับข้อใด
1) คลิกเมาส์ที่เมนูเปิด (Open) ? เลือกแฟ้ม (File)
2) คลิกเมาส์ที่เมนูแฟ้ม (File)? เลือกเปิด (Open)
3) คลิกเมาส์ที่เมนูแก้ไข (Edit)? เลือกเปิด (Open)
4) คลิกเมาส์ที่เมนูรูปแบบ (Format)เลือกเปิด (Open)

18. การที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามคำสั่ง มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ส่วน คืออะไรบ้าง
1) ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ พีเพิลแวร์ ข้อมูล
2) ฮาร์ดแวร์ ผู้เขียนโปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรม ข้อมูล
3) ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ประยุกต์ ซอฟท์แวร์ระบบ ข้อมูล
4) ฮาร์ดแวร์ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยแสดงผลลัพธ์

19. ข้อใดเป็นระบบเครือข่ายในอาคารเดียวกัน
1) Lan
2) Wan
3) Man
4) ถูกทุกข้อ

20. ช่องส่งสัญญาณใดมีความเร็วสูงสุด
1) สายเคเบิล
2) ไมโครเวฟ
3) ไมโครเวฟ
4) เร็วเท่ากัน

21. Recycle Bin ทำหน้าที่อะไร
1) กู้ไฟล์ข้อมูล
2) ซ่อมแซมไฟล์
3) จัดเรียงไฟล์
4) เป็นโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บไฟล์ที่ถูกลบทิ้ง

22. หากต้องการเพิ่มความเร็วให้คอมพิวเตอร์ควรดำเนินการตามข้อใด
1) เพิ่ม Ram
2) เพิ่มความจุฮาร์ดดีสก์
3) เพิ่มความเร็ว CD-RW
4) เพิ่มการ์ดคอนโทรลเลอร์

23. ลำดับการคำนวณข้อใดกล่าวถูกต้อง
1) การคำนวณที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บจะมีการกระทำเป็นลำดับแรก
2) เครื่องหมาย * / Div mod มีลำดับการคำนวณก่อนเครื่องหมายบวก
3) การคำนวณที่มีเครื่องหมายเท่ากันอยู่ด้วยกัน จะคำนวณจากทางซ้ายไปทางขวาตามลำดับ
4) ถูกทุกข้อ

24. ระบบในข้อใดสนับสนุนการตัดสินใจ
1) TPS
2) MIS
3) DSS
4) ESS

25. เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้วหรือใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้น ๆควรใช้ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
1) Esc
2) Shift
3) Cap Lock
4) Enter

26. ปุ่ม Num Lock ใช้ทำอะไร
1) มีไว้สำหรับคิดเลข
2) มีไว้พิมพ์ตัวเลขในภาษาอังกฤษ
3) มีไว้ใช้เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลขในกลุ่มตัวเลข
4) มีไว้สำหรับป้อนรหัสตัวเลขเท่านั้น

27. การคลิกเมาส์ 1 ครั้ง จะทำให้โปรแกรมทำงานต้องคลิกเมาส์ข้างใด
1) ข้างใดก็ได้
2) ด้านซ้ายมือ
3) ด้านขวามือ
4) สองข้างพร้อมกัน

28. ถ้าต้องสั่งปิดโปรแกรม ต้องใช้ไอคอนใด
1) Display Icon
2) Motion Icon
3) Wait Icon
4) Calculation Icon

29. คำสั่งให้ปิดโปรแกรม ต้องพิมพ์คำสั่งอย่างไร
1) (EXIT)
2) EXIT ( )
3) (QUIT)
4) QUIT ( )

30. Floppy Disk ใช้คู่กับอุปกรณ์ใด
1) Floppy Disk Drive
2) CD
3) Keyboard
4) Monitor

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 
Free Web Hosting