จากประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วมาก ทำให้ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้มากมายหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้

การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์นั้น สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
           1. ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามหลักการประมวลผล
           2. ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
           3. ประเภทของคอมพิวเตอร์ตามความสามรถของระบบ

 
Free Web Hosting