hit counter script
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์บทเรียนออนไลน์ วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
             ปัจจุบันมนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทน
ความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่สำคัญของคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้ นั่นคือคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งที่เลือกมาใช้งานทำให้สามารถนำคอมพิวเตอร์ไป
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น การฝาก - ถอนเงินในธนาคาร เป็นต้น ข้อดีของคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความถูกต้องและมีความรวดเร็วโดยขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ดังนั้น
คอมพิวเตอร์ จึงมีความสำคัญต่อบุคคลระ
ดับ หลายอาชีพ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
Free Web Hosting