องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์จะมี 4 ส่วนที่ทำงานร่วมกันแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุด

 
   
 
Free Web Hosting