การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน

 

           การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเราต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆให้ครบซึ่งช่องเสียบกับอุปกรณ์นั้นๆ เป็นช่องเฉพาะไม่สามารถเสียบแทนกันได้ยกเว้นในส่วนของ เมาส์และ คีย์บอร์ดที่มีลักษณะเหมือนกันโดยจะแสดงรูปภาพ
ตามขั้นตอนดังนี้

  ด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์

  1. ช่องต่อสายคีย์บอร์ด
           มีลักษณะเป็นหัวกลม มักจะเป็นสีม่วงมี 6 รูเข็ม และช่องสี่เหลี่ยม 1 ช่องตรงกลาง
 
 

2. ช่องต่อสายเมาส์
           มีลักษณะเป็นหัวกลม มักจะเป็นสีเขียวมี 6 รูเข็ม และช่องสี่เหลี่ยม 1 ช่องตรงกลาง

                  
 
แต่ในปัจจุบันคีย์บอร์ดและเมาส์ที่เสียบผ่านช่อง USB มักจะเป็นที่นิยมมากกว่า
 

3. ช่องต่อครอบจักรวาล/ ช่องยูเอสบี/ (USB : Universal Serial Bus)
           เป็นช่องต่อที่สะดวกและนิยมใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชนิดต่างๆ มากที่สุด

 
 

4. ช่องต่อสายจอภาพ โดยสังเกตที่สัญลักษณ์
           และช่องเสียบมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูมี 15 รูเข็ม และมักจะเป็นสีน้ำเงิน

 
  5. ช่องต่อสายลำโพง ช่องเสียบมักจะเป็นสีเขียว สำหรับเสียบแจ็คขนาดเล็กช่องต่อไมโครโฟนจะเป็นสีชมพูช่องต่อสัญญาณ
เสียงจะเป็นสีฟ้า
 
 

6. ช่องต่อขนาน/ ช่องต่อเครื่องพิมพ์ (Parallel Port)
           มักเป็นสีชมพู เข้ม มี 25 รูเข็ม ปัจจุบันไม่ ค่อยนิยมใช้แล้ว

 
  7. ช่องต่อสายเครือข่าย/ สายแลน (LAN) โดยเสียบสายให้ตรงกับเขี้ยว
 
  8. ช่องต่อสายโทรศัพท์สำหรับโมเด็ม (Modem) มีขนาดเล็กกว่าช่องต่อสายแลน
 
  9. ช่องต่อสายไฟ เสียบสายไฟให้ตรงกันโดยสังเกตที่เขี้ยวสายดิน
 
   
 
Free Web Hosting