คอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงานที่ มีความสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ  โดยมีขั้นตอนพื้นฐานหลักในการทำงานคือ
Input Process Memory และ Output ดังภาพ

 
   
 
Free Web Hosting