1. คำสั่งลบข้อมูลบนจอภาพ ขณะนั้น
               CLS (CLEAR SCREEN) รูปแบบ : CLS
           2. คำสั่ง แก้ไข วัน เดือน ปี
DATE รูปแบบ : DATE
               - เมื่อขึ้น C: ให้พิมพ์ DATE กด Enter
               - พบข้อความว่า Current date is jan 03-19-2001
               - ป้อนให้ถูกต้องตรงตามวันที่ปัจจุบัน
           3. คำสั่งแก้ไขเวลา
TIME รูปแบบ : TIME
               - กรณีเดียวกันกับ วัน เดือน ปี
               - พบข้อความว่า Current time is 11:10:20
               - ป้อนให้ถูกต้องตรงตามเวลาปัจจุบัน
           4. คำสั่ง ดูรุ่น หมายเลข ( Version ) ของดอส
               VER (VERSION) รูปแบบ : Ver
           5. การเปลี่ยน Drive
               - จาก A:\ เป็น C:\ ให้พิมพ์ C: กด Enter
               - จะขึ้น C:\
           6. คำสั่ง ดูชื่อแฟ้มข้อมูล, เนื้อที่บนแผ่นดิสก์, ชื่อแผ่นดิกส์
               DIR (DIRECTORY) รูปแบบ : DIR [d:] [path] [filename [.ext]] [/p] [/w]
               /p หมายถึง แสดงชื่อแฟ้มข้อมูลทีละ1หน้าจอภาพถ้าต้องการดูหน้าต่อไปให้กดแป้นใด ๆ
               /w หมายถึง แสดงชื่อแฟ้มข้อมูลตามความกว้างของจอภาพ
           7. คำสั่ง COPY
               ใช้คัดลอกแฟ้มข้อมูลหนึ่ง หรือหลายแฟ้มข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลต้นทาง ไปยังแฟ้มข้อมูลปลายทางอาจจะเป็น
จากแผ่นดิสก์แผ่นหนึ่งหรือแผ่นดิสก์เดิมก็ได้ เช่น
               A:> COPY DATA.DAT C: BAT.DAT
               หมายถึง การสั่งให้นำสำเนาแฟ้มต้นฉบับจาก ดิสเกต Drive A: ที่มีชื่อแฟ้มว่า DATA.DAT มาทำสำเนาให้
ปรากฏใน Drive B: ที่มีชื่อแฟ้มว่า BAT.DAT
           8. การใช้เครื่องหมาย ? และ * ในชื่อไฟล์
               ? ใช้แทนตัวอักษรอะไรก็ได้ 1 ตัวอักษร ในตำแหน่งที่อยู่ใน 
               W?? M หมายถึง ชื่อไฟล์ที่มี W ขึ้นหน้า ตามด้วยตัวอักษรอะไรก็ได้ 2 ตัว และตามด้วย M
               เครื่องหมาย ใช้แทนตัวอักษรอะไรก็ได้ ยาวเท่าใดก็ได้ เช่น *.* ชื่อไฟล์อะไรก็ได้ นามสกุลอะไรก็ได้ เช่น
                      DIR S* หมายถึง แสดงชื่อไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S หรือ
                      DIR ?O* หมายถึง แสดงชื่อไฟล์ ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรก็ได้ตามด้วย O แล้วต่อท้ายด้วยอักษรอะไรก็ได้
                              A:\ COPY*.* B: หมายถึง ให้ทำสำเนาแฟ้มไปสู่ Drive B:
                              A:\COPY C*.* B: หมายถึง ให้ทำสำเนาจากแฟ้มต้นฉบับ ใน Drive
                      : โดยเลือกเฉพาะแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นว่า C ทุกไฟล์ เช่น CAT.DAT, CAR.DOC เป็นต้น
           9. คำสั่ง DEL หรือ Erase
               คือ การลบแฟ้มข้อมูล รูปแบบ: DEL
               ตัวอย่าง เช่น
               C:\DEL A:\DATA.DOC กด Enter หมายความว่า ต้องการลบไฟล์ที่มีชื่อว่า DATA จากDrive A: มีผลทำให้
ไฟล์ดังกล่าวหายไปจากแผ่นดิสก์
          10. คำสั่ง RENAME
               คือ การเปลี่ยนชื่อไฟล์ รูปแบบ: REN [d:] [path] [oldfilename[.ext]] [newfilename[.ext]] ตัวอย่างเช่น
                      REN A: DATA MEETING.DOC SILVER.DOC
                      หมายถึง เปลี่ยนชื่อจาก Drive A: แฟ้ม DATA ชื่อไฟล์ MEETING.DOC เป็น SILVER.DOC แทน
          การจัดการ Directory เป็นการจัดการไฟล์ข้อมูล แนวคิดต้นไม้ มีดังนี้
                      - คำสั่ง MD ( MKDIR) คือการสร้างกิ่งต้นไม้ ตัวอย่างเช่น
               A:\MD Sheet คือ การสร้าง Directory ชื่อ Sheet ไว้ที่ Drive A เมื่อใช้คำสั่ง DIR ดูจะเห็น Directory ดังกล่าว
                      - คำสั่ง CD (CHDIR) คือ การเปลี่ยนตำแหน่งของกิ่งต้นไม้ หรือ Directory ที่เราต้องการเข้าไป เช่น                 A:\CD INFORMATION คือ การเข้าไปใน Directory ที่มีชื่อว่า INFORMATION
                      - คำสั่ง RD (RMDIR) คือ การลบกิ่งต้นไม้ หรือ ไฟล์ข้อมูล ตัวอย่าง เช่น   A:\RD DATA คือ การลบ Directory ที่เราได้สร้างไว้ ใน Drive A: หากมี Directory ดังกล่าวจะขึ้นข้อความว่า Invalid path,not directory, Or directory not empty
          ตัวอย่างการลบ Directory
          1. หากเราจะลบ Directory นั้นก็จะต้องลบไฟล์ข้อมูลในนั้นก่อน โดยใช้คำสั่ง DIR เพื่อดูว่ามีไฟล์อะไรบ้าง เช่น
              A:\CD DATA กด ENTER
              A:\DATA>DIR กด ENTER ซึ่งจะแสดงข้อมูลทั้งหมดใน Directory ที่ชื่อ DATA ออกมา เช่น เรามีแฟ้มข้อมูลใน Directory ชื่อ DATA 2 แฟ้ม คือ
              TEST.DOC
              ALL FILES.HTM
          
2. สามารถใช้คำสั่งลบ แฟ้มได้ดังนี้
              A:\>DATA>DEL*.* กด ENTER ซึ่งจะได้ข้อความดังนี้
              All files in directory will be deleted!
              Are you sure (Y/N)?
          
3. ตอบ N คือ ไม่ต้องการลบไฟล์
              ตอบ Y คือ ต้องการลบไฟล์ทั้งหมดใน Directory นี้ ในที่นี้เราต้องการลบ ตอบ Y กด ENTERเมื่อ ใช้คำสั่ง DIR จะไม่พบแฟ้มข้อมูลทั้งสองแล้ว
          4. จากนั้นใช้คำสั่ง CD\ ซึ่งเป็นคำสั่งเปลี่ยน Directory ออกมาที่ Root Directory
              A:\>DATA>CD\
              A:\>
          
5. แล้วจึงสามารถลบ Directory DATA ได้ โดยใช้คำสั่ง RD
              
A:\>RD DATA
              ผลคือ Directory DATA ถูกลบออกไปจากแผ่นดิสก์ เมื่อใช้คำสั่ง DIR จะไม่สามารถมองเห็น
          6. คำสั่ง เข้าสู่ Root Directory ใช้คำสั่ง CD\ เช่น
              C:\Windows\temp>CD\ กด ENTER ผลคือ
              C:\
          7. คำสั่งออกจาก Directory ย่อย ใช้คำสั่ง CD.. เช่น
              C:\Windows\temp>CD.. กด ENTER ผลคือ
              C:\Windows> ถ้าพิมพ์ CD.. อีกครั้ง
              C:\Windows>CD.. กด ENTER ผลคือ
              C:\>

 
Free Web Hosting