1. ข้อใดคือคำสั่งเพื่อเคลียหน้าจอ
1) cls
2) dir
3) cd
4) md

2. คำสั่ง cd.. หมายถึงอะไร
1) การถอยออกมาต้นทาง c:\
2) การถอยออกมาทีละ folder
3) เคลียหน้าจอ
4) ให้ดูทีละหน้า

3. คำสั่ง del *.* ใช้ทำอะไร
1) เขียนไฟล์
2) เพิ่มไฟล์
3) ลบไฟล์ทุกชนิด
4) เข้าดูไฟล์

4. เครื่องหมาย * เรียกว่าอะไร
1) star
2) dir
3) windows
4) page

5. ถ้าต้องการดูข้อมูลใน folder จะต้องใช้คำสั่งใดต่อไปนี้
1) md
2) cd
3) star
4) dir

6. คำสั่งใดไม่ใช่คำสั่งภายในของ DOS
1) CLS
2) MOVE
3) COPY
4) REN

7. คำสั่งใดไม่ใช่คำสั่งภายในของ DOS
1) DIR
2) SCANDISK
3) DEL
4) TYPE

8. คำสั่ง FORMAT เป็นคำสั่งภายนอกของ DOS มีหน้าที่ใด
1) จัดโครงสร้างของ DISK ใหม่
2) ลบแฟ้มบางแฟ้มที่ไม่ต้องการออกจาก DISK
3) จัดรูปแบบของ CD-ROM ใหม่
4) ทำความสะอาด DISK DRIVE

9. คำสั่ง DISKCOPY เป็นคำสั่งภายนอกของ DOS มีหน้าที่ใด
1) ใช้ COPY HARDDISK 2 ตัว
2) ใช้ COPY แผ่น DISK 2 แผ่น จากแผ่นต้นฉบับไปแผ่นใหม่ให้เหมือนกัน
3) ใช้ COPY ข้อมูลจาก HARDDISK ไป DISKETTE
4) ไม่มีคำสั่งนี้ในระบบ DOS

10. คำว่า RD ซึ่งเป็นคำสั่งภายในของ DOS ย่อมาจากอะไร
1) Redirection
2) Random directory
3) Remove directory
4) Rename directory

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 
Free Web Hosting